FANDOM


This is a list of episodes for Cute Style Pretty Cure!

Episode # Title Attacks Villains Air Date
01 Kawaii 〜 ! Watashi wa henkan suru koto ga dekimasu ka?


かわいい〜!私は変換することができますか?

"Cute~! I can transform?"

Healing Shoot Hikage 2014-01-03
02 Watashi wa sūpā no tsuyo-sa o eta! Ao jōkā wa tsugi no senshidesu?
私はスーパーの強さを得た!青ジョーカーは次の戦士です?


"I've gained super strength! The blue joker is the next warrior?" "

Super Attack Hikage 2014-01-10